Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra og alle ordre til JITS ApS (herefter kaldet sælger). 1.2 Alle andre betingelser, blandt andet sådanne, som køber stiller, er ikke bindende, medmindre særskilt skriftlig indforståelse foreligger.

 2. Tilbud og ordre   

2.1 Skriftlige tilbud er bindende i 14 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er anført i tilbudet. Tilbud fremsættes med forbehold for mellemsalg. 2.2 Modtaget ordre er først bindende for sælger, når ordrebekræftelse er afgivet, eller ordre er effektueret.  2.3 Sælger forbeholder sig ret til at ændre en afgiven ordrebekræftelse, hvis der indtræffer kurs – eller prisændringer i forhold til oplyst basiskurs eller lignende fra sælgers leverandør, ligesom der tages forbehold for eventuel opnåelse af importtilladelse. Det samme gælder også ved løbende leverance med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret, og i tilfælde af ændrede satser for told, moms og andre afgifter. Der beregnes ekspeditionsgebyr på kr. 300,00 ved ordre under kr. 700,00.

 3. Priser

3.1 Alle priser er i Danske Kroner og ab sælgers adresse ekskl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for prisændringer som angivet ovenfor under pkt. 2.3.

 4. Levering                                                                                                                                                

4.1 Leveringen sker ab sælgers lager, således at levering har fundet sted ved overgivelse til selvstændig fragtfører eller lignende. Forsendelse af varer sker           for købers regning og risiko. 4.2 Aftale om leveringstid træffes i forbindelse med købets indgåelse. Leveringstiden angives særskilt på ordrebekræftelsen. Den opgivne leveringstid er kun tilnærmelsesvis, og sælger er i enhver henseende uden ansvar for indtrufne forsinkelser eller leveringsmuligheder uanset disses art, og uanset om disse forhold kan tilskrives sælger. 4.3 I tilfælde af overskridelse af den fastsatte leveringstid er sælger forpligtiget til senest 104 dage efter den sidst anslået leveringstid, at give køber meddelelse om, hvornår leveringen forventes at finde sted. Overskrides dette forventede leveringstidspunkt med mere end 8 dage, er køber berettiget til skriftligt at hæve handlen.4.4 Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning på grund af sen levering.

 5. Dokumentation, beskrivelser samt rådgivning

5.1 Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der fremsendes i forbindelse med afgivelse af tilbud eller leverancer, er sælgers ejendom, og må ikke uden sælgers skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, foreligges Tredjemand eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, sælger har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres. 5.2 Tryksager m.m., som indeholder beskrivelser, illustrationer, vægte osv., er kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser til dem. Diagrammer, tegninger udført af sælger på kundens foranledning, betragtes kun som vejledende. I alle tilfælde tages forbehold for ændringer vedrørende tekniske specifikationer m.m. 5.3 Sælger påtager sig intet ansvar i forbindelse med rådgivning omkring valg og benyttelse af sælgers produkter. 

 6. Betaling

6.1 Betaling skal af produkter sker med 50% af fakturabeløb ved ordre afgivelse og de resterende 50% 3 dage efter fakturadato, medmindre andet er anført aftalt skriftligt. 6.2 Betales der ikke rettidigt, tilskrives rente på 2,1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker.  

7. Mangler

7.1 Når køber har modtaget varerne, er han forpligtiget til straks at undersøge disse. Indsigelse om mangler skal ske skriftligt inden 8 dage efter varens afsendelse fra sælgers lager. Mangler, som kunne været opdaget ved en sådan undersøgelse, kan ikke senere påberåbes. 7.2 Sælger yder – med mindre andet er aftalt – en garanti på 24 måneder beregnet fra leveringsdagen. Sælgers garantiforpligtigelser er begrænset til mangler, der skyldes fejl i materiale eller fremstilling, og som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og ved korrekt anvendelse. Forpligtigelsen omfatter ikke mangler, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller forkert montering fra købers side i strid med sælgers instruktion eller ændringer foretaget uden sælgers skriftlige godkendelse. Sælgers forpligtigelser omfatter ikke skader som følge af usædvanlig brug eller overlast, ligesom de ikke omfatter normal slitage og forringelse. 7.3 Sælger kan forlange, at køber returnere varen med en redegørelse for manglen. Sælger kan frit vælge mellem at foretage ombytning, reparation eller ændring af de leverede varer. 7.4 For reparationsarbejder og erstatningsdele inden for garantien gælder nærværende betingelser. Afhjælpning af manglen udføres indenfor normal arbejdstid. Forsendelsen til sælger sker på købers regning og risiko, mens forsendelsen til køber foregår for sælgers regning men købers risiko. 7.5 Ethvert krav udover, hvad der omfattes af de ovenfor nævnte forpligtigelser, så som forholdsmæssigt afslag, ophævelse af aftalen samt krav på erstatning – herunder direkte og indirekte tab, kan ikke af køber påberåbes overfor sælger. Det samme gælder udgifter til manglens konstatering. 

8. Returvarer

8.1 Leverede varer tages ikke retur uden forudgående aftale. Ved returnering opkræves der et gebyr på 10% af det fakturerede beløb, dog ikke mindre end kr. 300,00.  

 9. Produktansvar

9.1 For skader forvoldt af defekter ved det leverede på personer eller ting er sælger kun ansvarlig, såfremt det kan bevises, at skaden skyldtes fejl eller forsømmelse, begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. 9.2 Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for simpel uagtsomhed, og køber har bevisbyrden, såfremt han ønsker at påberåbe sig, at sælger har handlet groft uagtsomt. Sælger har i intet fælde ansvar for driftstab, avancestab, tabt ansvarsfortjeneste eller andre indirekte tab. 9,3 Sælger forbeholder sig ved tilføjelse til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser at anføre den af sælger tegnede produktansvarsforsikrings dækningsomfang, hvorved de anførte forsikringssummer ved person- og tingskade vil være at betragte som den beløbsmæssige maksimering for et eventuelt produktansvar. En sådan tilføjelse sker ved fremsendelse af anbefalet skrivelse og omfatter, medmindre andet er anført, kun den pågældende leverance. 9,4 Bliver sælger pålagt et ansvar i forbindelse med købers brug af de leverede varer – herunder videresalg – er køber pligtig at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser for sælgers ansvar. 9,5 Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af de leverede varer. Sælger kan kræve at blive gjort bekendt med købers produktansvarsforsikring. Køber har pligt til straks at underrette sælger, såfremt der rejses et produktansvar mod ham vedrørende sælgers varer.  

 10. Ansvarsbegrænsning

10.1 Sælger hæfter i ingen sammenhæng for driftstab, tab af råvare, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse eller mangler. 10.2 Ingen af parterne er ansvarlige i tilfælde af force majeure, hvorved forstås sådanne udefrakommende omstændigheder, som parterne ikke ved aftalens indgåelse kunne have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet. En part, der vil påberåbe sig force majeure, skal gøre dette skriftligt til den anden part uden ugrundet ophold. 

 11. Lovvalg og værneting

11.1 Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret og ved retten i sælgers værneting, medmindre sælger vælger, at sagen skal afgøres ved voldgift. 11.2 Såfremt sælger vælger voldgift, benyttes Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark og de for den gældende regler. 

 

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra 1. januar 2011.   

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV!