Hostingløsninger

Databehandleraftale

Databehandleraftale

Databehandleraftalen foreligger mellem Kunden (i det følgende betegnet ”Dataansvarlig”) og JITS ApS (i det følgende betegnet ”Databehandler” samlet benævnt “Parterne” og hver for sig “Part”) har indgået følgende databehandleraftale (”Databehandleraftalen”) om Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

1 BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG

1.1 Som led i Databehandlerens levering af services, foretager Databehandleren behandling af personoplysninger, som den Dataansvarlige er ansvarlig for.

1.2 Databehandleren overholder lovgivningens til enhver tid stillede krav til databehandlere, herunder fra d. 25. maj 2018;  Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ogom fri udveksling af sådanne oplysninger) med tilhørende retsakter samt heraf afledt national lovgivning.

1.3 Det er et krav i Persondatalovgivningen, at der mellem Parterne indgås skriftlig aftale om den behandling, som skal foretages; en såkaldt ’databehandleraftale’. Denne Databehandleraftale udgør en sådan databehandleraftale.

1.4 Databehandleraftalen dækker alle produkter og services, som den Dataansvarlige har ved Databehandleren ved Databehandleraftalens ikrafttrædelse og fremtidigt erhverver hos Databehandleren. Såfremt Databehandlerens leverance ændres, i et sådant omfang, at den Dataansvarliges instruks ændres, vil Parterne skulle indgå en ny databehandleraftale.

2 PERSONOPLYSNINGER OMFATTET AF DATABEHANDLERAFTALEN

2.1 Databehandleraftalen og tilhørende instruks omfatter alle typer personoplysninger, som overlades af den Dataansvarlige til Databehandleren i henhold til de af Databehandleren leverede services. Der kan være tale om følgende oplysningstyper:

Almindelige oplysninger 
 
  • Alle øvrige oplysninger som ikke er følsomme oplysninger
Følsomme oplysninger
  • Oplysninger om race eller etnisk oprindelse
  • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
  • Helbredsoplysninger
  • Oplysninger om seksuelle forhold og orientering
  • Oplysninger om strafbare forhold
  • (På sigt også genetiske og biometriskedata)

2.2 Kategorierne af de registrerede personer, som personoplysningerne vedrører, kan eksempelvis udgøre brugere, ansatte, ansøgere, kandidater, kunder, forbrugere, patienter eller lign.

3 GEOGRAFISKE KRAV

3.1 Den behandling af persondata, som Databehandleren foretager efter aftale med den Dataansvarlige, må alene foretages af Databehandleren eller underdatabehandlere, jf. pkt. 5, indenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS). Databehandleren er ingenlunde berettiget til at lade databehandling foregå udenfor EØS uden den Dataansvarliges skriftlige samtykke, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter Databehandleren den Dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

4 INSTRUKS

4.1 Den primære databehandling som Databehandleren udfører, er opbevaring af de data, som den Dataansvarlige overlader til Databehandleren. Såfremt den Dataansvarlige ønsker andre former for databehandling, som ikke er relateret til de standard services Databehandleren leverer, skal den Dataansvarlige give Databehandleren tydelig dokumenteret instruks herom.

4.2 Databehandleren handler alene efter dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige. Databehandleren skal sikre, at de overladte personoplysninger ikke benyttes til andre formål eller behandles på anden måde, end hvad der fremgår af den Dataansvarliges instruks.

4.3 Såfremt en instruktion efter Databehandlerens opfattelse er i strid med lovgivningen, skal Databehandleren orientere den Dataansvarlige herom.

4.4 Såfremt behandlingen af personoplysninger hos Databehandleren sker helt eller delvist ved anvendelse af fjernopkobling, herunder hjemmearbejdspladser, skal Databehandleren fastsætte retningslinjer for medarbejdernes behandling af personoplysninger ved anvendelse af fjernopkobling, som i øvrigt skal opfylde de i Databehandleraftalen stillede krav.

4.5 Databehandleren skal så vidt muligt bistå den Dataansvarlige med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelser til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder, herunder om indsigt, berigtigelse, begrænsning eller sletning, hvis de relevante personoplysninger behandles af Databehandleren. Modtager Databehandleren sådan henvendelse fra den registrerede, orienterer Databehandleren den Dataansvarlige herom.

4.6 Den Dataansvarlige hæfter for alle Databehandlerens omkostninger ved sådan bistand, jf. pkt. 4.5, herunder til underdatabehandlere. Databehandlerens bistand afregnes til Databehandlerens til enhver tid gældende timetakst for sådant arbejde.

5 BRUG AF UNDERDATABEHANDLER

5.1 Den Dataansvarlige giver Databehandleren samtykke til anvendelse af underdatabehandlere, forudsat at de i Databehandleraftalen stillede betingelser for dette er opfyldt. Den Dataansvarlige kan altid se Databehandlerens underdatabehandlere på Databehandlerens hjemmeside, hvor Databehandleren også orienterer om ændringer i valg af underdatabehandlere.
Databehandleren sørger for, at oversigten over underdatabehandlere findes på: reseller.curanet.dk/compliance

5.2 Underdatabehandleren er under Databehandlerens instruks. Databehandleren har indgået skriftlig databehandleraftale med underdatabehandleren, hvori det er sikret, at underdatabehandleren opfylder krav tilsvarende dem, som stilles til Databehandleren af den Dataansvarlige i medfør af Databehandleraftalen.

5.3 Omkostninger forbundet med etablering af aftaleforholdet til en underdatabehandler, herunder omkostninger til udarbejdelse af databehandleraftale og eventuel etablering
af grundlag for overførsel til tredjelande, afholdes af Databehandleren og er således den Dataansvarlige uvedkommende.

5.4 Såfremt den Dataansvarlige måtte ønske at instruere underdatabehandlere direkte, bør dette alene ske efter drøftelse med og via Databehandleren. Hvis den Dataansvarlige afgiver instruks direkte overfor underdatabehandlere, skal den Dataansvarlige senest samtidig underrette Databehandleren om instruksen og baggrunden for denne. Hvor den Dataansvarlige instruerer underdatabehandlere direkte, a) er Databehandleren fritaget for ethvert ansvar, og enhver følge af sådan instruks er alene den Dataansvarliges ansvar, b) hæfter den Dataansvarlige for enhver omkostning, som instruksen måtte medføre for Databehandleren, herunder er Databehandleren berettiget til at fakturere den Dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for al arbejdstid, som en sådan direkte instruks måtte medføre for Databehandleren og c) den Dataansvarlige er selv ansvarlig overfor underdatabehandlere for enhver omkostning, vederlag eller anden betaling til underdatabehandleren, som den direkte instruks måtte medføre.

5.5 Den Dataansvarlige accepterer ved indgåelsen af nærværende Databehandleraftale, at Databehandleren er berettiget til at skifte underdatabehandler, forudsat, at a) en eventuel ny underdatabehandler overholder tilsvarende betingelser, som stilles i nærværende pkt. 5 til den nuværende underdatabehandler og, at b) den Dataansvarlige senest ved en eventuel anden underdatabehandlers påbegyndelse af behandlingen af personoplysninger, som den Dataansvarlige er dataansvarlig for, oplyses herom på Databehandlerens hjemmeside.

5.6 Såfremt den Dataansvarlige ikke ønsker, at Databehandleren anvender en ny underdatabehandler som varslet, jf. pkt. 5.5, skal den Dataansvarlige gøre skriftlig indsigelse til Databehandleren mod anvendelsen af sådan ny underdatabehandler senest 14 dage efter modtagelse af orientering eller at den Dataansvarlige er blevet opmærksom på underdatabehandleren på Databehandlerens hjemmeside. I tilfælde af, at Databehandleren ikke ser sig i stand til at imødekomme en eventuel indsigelse fra den Dataansvarlige mod en ny underdatabehandler, meddeles dette til den Dataansvarlige snarest mulig, og den Dataansvarlige kan i så fald herefter opsige sine produkter med en måneds varsel fra d. 1. i en måned. For at indsigelsen skal resultere i dette opsigelsesvarsel, skal indsigelsen være sagligt begrundet.

6 BEHANDLING OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

6.1 Den Dataansvarlige indestår for at have fornøden hjemmel til behandling af personoplysningerne omfattet af nærværende Databehandleraftale.

6.2 Databehandleren må ikke uden skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige videregive oplysninger til tredjemand, medmindre sådan videregivelse følger af lovgivningen eller af en bindende anmodning fra en retsinstans eller en databeskyttelsesmyndighed, eller det fremgår af denne Databehandleraftale.

7 SIKKERHED

7.1 Databehandleren skal træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen, jf. pkt. 1.2 ovenfor.

7.2 Databehandleren skal implementere og opretholde de i bilag 1 beskrevne sikkerhedsforanstaltninger.

7.3 Databehandleren er altid berettiget til at implementere alternative sikkerhedsforanstaltninger under forudsætning af, at sådanne sikkerhedsforanstaltninger som minimum opfylder eller giver større sikkerhed end de i bilag 1, beskrevne sikkerhedsforanstaltninger. Databehandleren kan ikke uden den Dataansvarliges skriftlige forudgående godkendelse foretage forringelse af
sikkerhedsforholdene.

7.4 Hvis Databehandleren er etableret i en anden EU-medlemsstat, skal de bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger, som er fastsat i lovgivningen i den EU-medlemsstat, hvor Databehandleren er etableret, derudover gælde for Databehandleren. Hvis Databehandleren er etableret i en anden EU-medlemsstat, skal Databehandleren således overholde såvel sikkerhedskrav omfattet af gældende lovgivning i Danmark som sikkerhedskrav i Databehandlerens hjemland. Det samme gælder for underdatabehandlere.

7.5 Databehandleren skal efter nærmere aftale med den Dataansvarlige, så vidt muligt, bistå den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i forordningens artikel 32 (gennemførelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger), 35 (foretagelse af konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse) og 36 (forudgående høring). Såfremt den Dataansvarlige kræver yderligere biståelse, end Databehandlerens standard procedurer for overholdelse af ovenstående artikler, er Databehandleren berettiget til at fakturere den Dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for al Databehandlerens arbejdstid, som en sådan aftale måtte medføre for Databehandleren, ligesom den Dataansvarlige hæfter for eventuel betaling til underdatabehandleren.

7.6 Såfremt det i pkt. 7.5 anførte fører til skærpede sikkerhedsforanstaltninger i forhold til det allerede aftalte mellem Parterne i medfør af denne Databehandleraftale, implementerer Databehandleren, så vidt det er muligt, sådanne foranstaltninger, forudsat at Databehandleren modtager betaling herfor, jf. pkt. 7.7 nedenfor.

7.7 Omkostninger forbundet med sådan implementering af foranstaltninger, jf. pkt. 7.6, afholdes af den Dataansvarlige og er således Databehandleren uvedkommende. Databehandleren er endvidere berettiget til at fakturere den Dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for al Databehandlerens arbejdstid, som sådanne implementeringer måtte medføre for Databehandleren, ligesom den Dataansvarlige hæfter for eventuel betaling til underdatabehandleren.

8 TILSYNSRET

8.1 Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige informationer til, at denne kan påse, at Databehandleren overholder persondataforordningens artikel 28 og Databehandleraftalen.

8.2 I det omfang den Dataansvarlige tillige ønsker, at dette skal omfatte den behandling, som sker hos underdatabehandlere, oplyses Databehandleren om dette. Databehandleren indhenter herefter tilstrækkelige oplysninger fra underdatabehandleren.

8.3 Såfremt den Dataansvarlige ønsker at foretage tilsyn, som anført i dette pkt. 8, skal den Dataansvarlige altid give Databehandleren et varsel på mindst 30 dage i sådan forbindelse.

8.4 Databehandleren skal én gang årligt foranledige, at en alment anerkendt og uafhængig tredjepart afgiver en sikkerhedsrevisionserklæring, som er udarbejdet i overensstemmelse med en anerkendt revisionsstandard.

8.5 Databehandleren får én gang årligt udarbejdet en sikkerhedsrevisionserklæring, som beskriver sikkerhedsforholdene hos Databehandleren i overensstemmelse med pkt.

8.4. Den Dataansvarlige er berettiget til at få udleveret en kopi heraf. Kopi af sådan sikkerhedsrevisionserklæring kan den Dataansvarlige altid hente på Databehandlerens hjemmeside.

8.6 Såfremt den Dataansvarlige ønsker at få udarbejdet anden eller yderligere sikkerhedsrevisionserklæring udover de erklæringer som Databehandleren allerede får udarbejdet på eget initiativ, eller at der i øvrigt ønskes foretaget tilsyn af Databehandlerens eller underdatabehandlerens persondatabehandling, herundersåfremt den Dataansvarlige ønsker sikkerhedsrevisionserklæring udarbejdet på etnærmere bestemt tidspunkt, aftales dette nærmere med Databehandleren.

8.7 Når tilsyn sker på anmodning fra den Dataansvarlige, fra tredjeparter på foranledning af den Dataansvarlige, eller fra myndigheder grundet forhold hos den Dataansvarlige afholder den Dataansvarlige alle omkostninger i forbindelse med tilsyn af sikkerhedsforhold hos Databehandleren samt i forhold til underdatabehandleren, herunder er Databehandleren berettiget til at fakturere den Dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for al Databehandlerens arbejdstid, som sådant tilsyn måtte medføre for Databehandleren, ligesom den Dataansvarlige hæfter for eventuel betaling til underdatabehandlere.

9 PERSONDATASIKKERHEDSBRUD

9.1 Såfremt Databehandleren måtte blive bekendt med et persondatasikkerhedsbrud, hvorved forstås et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet, er Databehandleren forpligtet til uden unødig forsinkelse at søge at lokalisere et sådan brud og søge at begrænse opstået skade i videst muligt omfang, samt i det omfang det er muligt reetablere eventuelt mistede data.

9.2 Databehandleren er endvidere forpligtet til uden unødig forsinkelse at underrette den Dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden. Databehandleren skal herefter uden unødig forsinkelse, i det omfang det er muligt, give skriftlig meddelelse til den Dataansvarlige, som så vidt muligt skal indeholde:

a) En beskrivelse af karakteren af bruddet, herunder kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede og registreringer af personoplysninger.
b) Navn på og kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren.
c) En beskrivelse af de sandsynlige konsekvenser af bruddet.
d) En beskrivelse af de foranstaltninger, som Databehandleren eller underdatabehandleren har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet, herunder foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.

9.3 For så vidt det ikke er muligt at give de i pkt. 9.2 anførte oplysninger samlet, kan oplysningerne meddeles trinvist uden unødig yderligere forsinkelse.

9.4 Tilsvarende er underdatabehandlere pålagt uden unødig forsinkelse at underrette Databehandleren i overensstemmelse med pkt. 9.2 og 9.3.

10 TAVSHEDSPLIGT

10.1 Databehandleren skal holde personoplysningerne, som behandles i henhold til Databehandleraftalen, fortrolige, og er således alene berettiget til at anvende personoplysningerne som led i opfyldelsen af sine forpligtelser og rettigheder i henhold til Databehandleraftalen. Databehandleren skal pålægge medarbejdere og eventuelle andre, herunder underdatabehandlere, der er autoriserede til at behandle de i Databehandleraftalen omfattede personoplysninger, fortrolighed om disse. Sådan fortrolighed finder tillige anvendelse efter Databehandleraftalens ophør.

11 FORRANG

11.1 Medmindre andet fremgår af Databehandleraftalen, har bestemmelser i Databehandleraftalen forrang i forhold til tilsvarende bestemmelser i andre aftaler eller betingelser mellem Parterne.

12 VARIGHED OG OPHØR AF DATABEHANDLERAFTALEN

12.1 Databehandleraftalen træder i kraft ved Parternes underskrift.

12.2 Nærværende Databehandleraftale erstatter eventuelt tidligere indgåede databehandleraftaler mellem Parterne.

12.3 Databehandleren er forpligtet af denne Databehandleraftale, så længe Databehandleren behandler personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, idet den Dataansvarlige snarest muligt og senest 14 dage efter ophør af Databehandleraftalen skal oplyse Databehandleren skriftligt, hvorvidt Databehandleren skal tilbagelevere eller slette de behandlede personoplysninger. 30 dage efter ophøret af Databehandleraftalen er Databehandleren berettiget til at slette alle personoplysninger, som er blevet behandlet på vegne af den Dataansvarlige. Databehandleren må dog altid opbevare de behandlede data, såfremt dette følger af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV!